Sfeer & veiligheid

Fontein is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dat is de basis. Daarom hebben we een aantal duidelijke afspraken die bepalend zijn voor een fijne sfeer en gewaarborgde veiligheid op school.

 

In en rond de school

De regels van de Kanjertraining staan overal en altijd centraal. Alle kinderen en leerkrachten kennen de regels. Ze vormen de basis van ons eigen handelen en we verwachten van iedereen, ook van de ouders, dat deze Kanjerregels bekend zijn en toegepast worden in het contact met alle mensen op de school. Voor nadere informatie over veiligheid rondom het halen- en brengen van de kinderen en bijzondere aandachtspunten verwijzen wij u graag naar pagina 26 uit de schoolgids.

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat vóór 8:30 uur telefonisch, via Parro of via dit formulier te melden. De school is vanaf 8 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind niet op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer uw vierjarige kind een dagje thuisblijft, ontvangen wij daarvan graag van tevoren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover vindt u meer informatie in de schoolgids op pagina's 26 en 27. Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u hier downloaden.

Ziekmelden en verlof Fontein Octant
Klachtenregeling Fontein Octant

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De contactpersonen op school zijn Patty van den Ban (p.van.den.ban@octant.nl) en Diantha van den Beukel (d.van.den.beukel@octant.nl). Voor alle Octantscholen is Wies Vink (wvink6161@gmail.com) de vertrouwenspersoon. Deze personen hebben geheimhoudingsplicht en verwijzen u door naar de juiste persoon of instantie.

Klachtenregeling Fontein Octant

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden, Ingrid Kuyvenhoven, die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Fontein met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Alle kinderen zijn dan binnen. De kinderen wachten in hun klas samen met hun leerkracht op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. U kunt uw kind dan namelijk niet ophalen van school. Bovendien is er door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. In het geval dat deze niet uitkeert, kunt u met ons contact opnemen.