Sfeer & veiligheid

Fontein is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dat is de basis. Daarom hebben we een aantal duidelijke afspraken die bepalend zijn voor een fijne sfeer en gewaarborgde veiligheid op school.

 

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat vóór 8:30 uur via Parro, via dit formulier telefonisch te melden. De school is vanaf 8 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind niet op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, of wanneer uw vierjarige kind een dagje thuisblijft, ontvangen wij daarvan graag van tevoren bericht. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover vindt u meer informatie in de schoolgids op pagina's 26 en 27. Aanvraagformulieren voor vrijstelling kunt u hier downloaden.

Ziekmelden en verlof Fontein Octant
kanjertraining Octant

Kanjertraining

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken wij met de Kanjertraining. In alle groepen worden kanjerlessen gegeven met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). De training leert kinderen hoe zij om kunnen gaan met lastige (sociale) situaties en hoe zij problemen kunnen oplossen. Daarnaast bevordert het de veiligheid in de klas.

kanjertraining Octant

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we in de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer jij je op zo’n manier gedraagt dat jij te vertrouwen bent en dat er sprake is van wederzijds respect, dan heb je op zo’n moment een witte pet op. Je bent vriendelijk en behulpzaam, je durft jezelf te zijn, je bent te vertrouwen en je durft anderen te vertrouwen. Kortom: je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Zo kan je bijvoorbeeld een kanjer zijn in combinatie met de zwarte pet. Je vertoont leiderschapsgedrag op een goede manier, je geeft goed je grenzen aan, je durft plannen te maken en je bent ondernemend. Zolang de zwarte pet gecombineerd is met de witte pet, is deze leerling te vertrouwen.  

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Je hebt een goed gevoel voor humor, je bent optimistisch en vrolijk. Zolang de rode pet gecombineerd is met de witte pet, is ook deze leerling te vertrouwen. 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de gele pet. Je bent vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang ook de witte pet aanwezig is, zal deze leerling op een positieve en rustige manier kunnen reageren en dan is deze leerling te vertrouwen.  

Uiteraard zijn er ook nog andere combinaties mogelijk van de kleuren van de petjes. Belangrijk om te weten, is dat de petten echt een hulpmiddel zijn om te praten over het gedrag van leerlingen. Leerlingen leren dat ze zelf kiezen welke kleur pet ze op zetten, ze kunnen zelf kiezen hoe zij zich kunnen gedragen. Leerlingen zijn niet een kleur pet, maar ze gedragen zich zo.  

Echter lukt het niet altijd om die witte pet op te houden, er gaat wel eens iets mis. Leerlingen zijn op dat moment niet meer te vertrouwen. Voor de positieve eigenschappen die bij de verschillende kleuren horen, komt het woordje ‘te’ te staan: Een leerling met een zwarte pet op, zonder de witte pet is te stoer, wil te graag de baas zijn, is brutaal, intimideert en manipuleert, bedreigt en zoekt conflicten op. Een leerling met de rode pet op zonder de witte pet is te lollig, clownesk, de leerling wil opvallen en gedraagt zich uitdagend. Dit gedrag gaat ten koste van een ander en/of zichzelf. Een leerling met de rode pet op wil erbij horen en geeft ‘benzine’ aan de leerling met de zwarte pet op. Een leerling met de gele pet op zonder de witte pet is te verlegen en stil, bang en wil niet opvallen. De leerling wil er graag bij horen, maar vindt alles eng. Door deze houding kan een kind gemakkelijk buitengesloten of gepest worden.  

De kanjertraining laat zien dat het voor iedereen, dus voor de ander en voor jezelf, fijn is om je goed te gedragen. En eigenlijk is dat ook wat ieder kind wil: zich als een kanjer gedragen! 

Kanjerregels

Met de kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan vijf regels centraal: 

  1. We vertrouwen elkaar. 

  1. We helpen elkaar. 

  1. We werken samen, niemand speelt de baas. 

  1. We hebben plezier, niemand lacht uit. 

  1. We doen mee, niemand doet of blijft zielig. 

 

Dat wij op school werken met de kanjertraining, betekent helaas niet dat er nooit sprake is van vervelende situaties, zoals pesten. De kanjertraining zorgt er wel voor dat dit onderwerp bespreekbaar is en dat we binnen een groep niet alleen kijken naar daders en slachtoffers, maar ook naar de omstanders. De kanjertraining streeft naar onderling vertrouwen in de hele groep. 

Meer informatie over hoe wij omgaan met gedrag, leest u hier.

kanjertraining Octant
Klachtenregeling Fontein Octant

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De contactperson op school is Diantha van den Beukel (d.van.den.beukel@octant.nl). Voor alle Octantscholen is Wies Vink (wvink6161@gmail.com) de vertrouwenspersoon. Deze personen hebben geheimhoudingsplicht en verwijzen u door naar de juiste persoon of instantie.

Klachtenregeling Fontein Octant

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u, daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door schoolarts van de GGD. Hierover wordt u vooraf altijd geïnformeerd. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden, Ingrid Kuyvenhoven, die ouders, kinderen en leerkrachten ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Fontein met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Alle kinderen zijn dan binnen. De kinderen wachten in hun klas samen met hun leerkracht op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. U kunt uw kind dan namelijk niet ophalen van school. Bovendien is er door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies en andere schoolactiviteiten spreekt u eerst uw eigen verzekering aan. In het geval dat deze niet uitkeert, kunt u met ons contact opnemen.