Praktische zaken

Praktische zaken

Praktische zaken uit het alledaagse leven bij ons op school op een rijtje. Heeft u nog meer vragen? Loop dan langs bij één van de leraren op school, kijk op de website, bel of mail. Wij helpen u graag!

Belangrijke adressen

Bestuur Octant
Directeur-bestuurder
Harry Bosma
Gildeweg 7b
2632 BD Nootdorp
015-3614698
info@octant.nl
www.octant.nl

School
Fontein Octant
Steenuillaan 2
2496 PN Den Haag
015-3106066
info.fontein@octant.nl
www.fontein-octant.nl

Directeur
 

a.i. directeur
Kevin Mooij
k.mooij@octant.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wies Vink
wvink6161@gmail.com

Inspectie van het onderwijs
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

JGZ Zuid-Holland West
088-054 99 99
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

Landelijke klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org

Meldcode kindermishandeling
www.meldcode.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

SPPOH
Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden
Regulusweg 11
2516 AC Den Haag
070-3156349
info@sppoh.nl

Peuteropvang met VVE, voor- en naschoolse opvang
Up Kinderopvang
(Vestiging Steenuillaan)
070-7920101
inschrijven@upkinderopvang.nl
www.upkinderopvang.nl

Gevonden voorwerpen
Zoekgeraakte spullen kunt u (meestal) terugvinden in de ‘gevonden voorwerpenkist’ bij de keuken. De gevonden voorwerpenkist wordt een aantal keren per jaar geleegd. Dit kondigen we aan in de nieuwsbrief. Voorkom het verlies van spullen door de naam van uw kind op zijn of haar spullen te zetten.

Gruitdag
Op woensdag en vrijdag is het in alle groepen ‘gruitdag’. Alle kinderen nemen op die dagen een stuk groente of fruit mee van thuis als pauzehapje.

Hoofdluis
Na elke vakantie controleert de groepsouder alle leerlingen op hoofdluis. Wanneer we bij uw kind hoofdluis of neten vinden, vragen we u om uw kind op te halen van school en de hoofdluis te behandelen. Wanneer bij een leerling hoofdluis is gevonden, vragen we de andere ouders in de klas hun kinderen en zichzelf extra te controleren. Meld het daarom ook altijd als u zelf hoofdluis hebt gevonden bij uw kind. Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, krijgen alle kinderen bij inschrijving op school een luizenzak. Hierin stoppen de leerlingen hun jas. Mocht de luizenzak kwijt of kapot zijn, dan kan er bij de administratie voor € 3,50 een nieuwe luizenzak gekocht worden.

Ouderbijdrage
Ook dit jaar vragen we op basis van vrijwilligheid een ouderbijdrage voor een aantal extra activiteiten, die niet binnen het normale schoolbudget vullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sportdag, de sinterklaasviering en het ijsje op de laatste schooldag. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €25,- per kind. De kosten voor het schoolreisje en het kamp van groep 8 vallen buiten de ouderbijdrage. Ieder jaar maken de kinderen een schoolreisje, de vrijwillige bijdrage hiervan bedragen ongeveer €20,- per kind. De vrijwillige bijdrage voor het kamp is ongeveer €100,- per kind.

Pauzehapje
Rond 10 uur krijgen de kinderen de gelegenheid iets kleins te eten en wat te drinken in de klas. Kinderen nemen van thuis een beker of pakje drinken mee (geen koolzuurhoudende dranken). De kinderen die zijn aangemeld voor schoolmelk krijgen dit tijdens deze pauze. U kunt bijvoorbeeld fruit meegeven, een boterham of een koek, maar geen snoep of chips. Op woensdag en vrijdag is het fruitdag. Op deze dagen nemen alle kinderen een stuk groente of fruit mee naar school.

Pennen

Kinderen in de groepen 4 tot en met 8 krijgen één keer een pen van school. De keuze voor de pennen is gemaakt met het oog op een goede handschriftontwikkeling voor onze leerlingen. Gaat de pen kapot of raakt de pen kwijt, dan vragen wij ouders een nieuwe pen aan te schaffen. Dat kan bij de balie van school.

Persoonlijke eigendommen

De directie van de school is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen zoals mobiele telefoons, speelgoed, fietsen en kledingstukken. Mobiele telefoons mogen mee naar school, maar staan uit tussen 8.30 uur en 15.00 uur.

Privacy

Wij nemen privacy serieus. De school gebruikt persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen geven. Informatie over u en uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op school, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school.

De school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van Octant. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Hiertoe ontvangt u jaarlijks een ‘Toestemmingsformulier gegevensverwerking’. Zo stellen wij bijvoorbeeld vragen over het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op voorkomt.

Schoolagenda

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 ontvangen aan het begin van het schooljaar een agenda. Dit is onderdeel van het ‘leren leren’. In de bovenbouw werken we gericht aan de ontwikkeling van goede studiegewoonten en planningsvaardigheden
bij al onze leerlingen.

Sponsoring

Indien mogelijk en wenselijk maken we gebruik van sponsoring voor activiteiten en/of feestelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen niet direct worden benaderd met reclame-uitingen en dat de sponsor geen voorwaarden kan stellen aan de uiting van de sponsoring.

Toezichthouders Octant
Fontein is onderdeel van het schoolbestuur Octant. Bestuur en toezicht zijn vormgegeven volgens het “Raad van Toezichtmodel”. Hierbij is sprake van een organieke scheiding tussen het College van Bestuur als bevoegd gezag en de Raad van Toezicht als intern toezichthouder.

Voorzitter College van Bestuur
Dhr. Harry Bosma

Toezichthouders:
Dineke Melker (voorzitter)
Jessica van Ruitenburg (vice voorzitter)
Natascha Niemeijer (lid)
Antoinette de Graaf- Driesen (lid)
Vincent den Boer (lid)

Verjaardagen
Een kind dat jarig is, mag dat ook op school vieren. Uw kind mag in de klas iets lekkers trakteren. Aan het begin van de ochtend kan de traktatie in de klas worden neergezet. De verjaardag van uw kind wordt dan op die dag met de klas gevierd.

Wij stellen prijs op een bescheiden en gezonde traktatie. Uw kind mag ook uitdelen aan de andere leerkrachten in de bouw. Dit is niet verplicht. Het is niet de bedoeling dat de kinderen uit andere klassen getrakteerd worden. Vraag vooraf bij de groepsleerkracht of er rekening gehouden moet worden met allergieën of andere dieetwensen van leerlingen.

Vervanging of ziekte van de leerkracht

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen we dit in eerste instantie intern op te lossen. Een collega neemt de vervanging voor zijn of haar rekening. Als dit niet lukt, benaderen we de leerkrachten op onze invallerslijst of zoeken we contact met het
onderwijsuitzendbureau ExcellentFlex. Incidenteel zetten we een derde-of vierdejaars pabo student in. Het komt voor dat het niet lukt om voor vervanging te zorgen. In dat geval verdelen we een klas kinderen over andere groepen. De kinderen nemen dan werktaken mee naar de groep waar ze die dag zijn ingedeeld. Bij langdurige ziekte zoeken we een structurele oplossing.