Vakken

Op onze school is veel aandacht voor leren lezen, rekenen en talentontwikkeling. Daarnaast zijn er in alle klassen ook leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. 

Voorschoolse educatie

Fontein heeft een eigen peuteropvang met VVE. De peuteropvang wordt geleid door Up Kinderopvang (onderdeel van Stichting Rijswijkse Kinderopvang) en is bedoeld voor kinderen van twee en een half tot vier jaar. Het voorschoolprogramma heeft een vast dagritme met veel aandacht voor taal, rekenen, sociale vaardigheden en de motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. Zo leert uw kind spelenderwijs allerlei vaardigheden die belangrijk zijn op de basisschool.

Kleutergroepen

Met een vast dagritme geven we onze jongste leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid. De leerkracht observeert de kinderen en helpt hen tijdens het werken en spelen. Zo weet zij wat de kinderen al kunnen en weten. Op basis daarvan bepaalt zij steeds opnieuw het lesaanbod voor de volgende periode. Daarbij is veel aandacht voor taal, rekenen, sociale vaardigheden en de motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast vindt.

Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Veilig Leren Lezen
Groep 4-8 Karakter en Nieuwsbegrip
Taal
Groep 3 Veilig Leren Lezen
Groep 4-8 Pit
Schrijven
Groep 3-5 Pennenstreken
Rekenen
Groep 3-8 De wereld in getallen
Wereldoriëntatie
Groep 3 Veilig de wereld in
Groep 4-8 Naut, Meander en Brandaan
Sociale Vaardigheden
Groep 1-8 Kanjertraining
Levensbeschouwing
Groep 1-8 Trefwoord
Engels
Groep 7-8 Stepping Stones
Techniek
Groep 1-8 Zie 'Wereldoriëntatie'
Expressievakken
Groep 1-8 Eigenwijs, Moet je doen, Deelname Cultuurmenu en Cultuurschakel van de gemeente Den Haag
Bewegingsonderwijs
Groep 0-1 Een keer in de week gymles van de eigen leerkracht
Groep 2 Een keer in de week gymles van de vakleerkracht
Groep 3-8 Twee keer per week gymles van de vakleerkracht
Huiswerk
Groep 5-8 Eigen 'leerlijn huiswerk', gericht op het aanleren van goede studiegewoonten.
* In elk lokaal staan minimaal twee computers waarop de leerlingen kunnen werken. De leerlingen kunnen op deze computer(s) zowel onderwijsondersteunende als verrijkende programma's volgen. Daarnaast is er in ieder lokaal een computer voor de leerkracht, die onder andere wordt gebruikt om de digitale schoolborden aan te sturen. Aanvullend is er ICT-les in het computerlokaal. Daar leren kinderen hoe computers en tablets werken en ontwikkelen ze computational skills, een andere manier van denken om met computers nieuwe oplossingen te bedenken. We brengen de kinderen ook informatievaardigheden bij die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie.